2019 Merlot, Behler Vineyard, Sonoma Valley • St. Francis Winery & Vineyards